Politika kvality

 
Najdôležitejším zameraním vedenia spoločnosti je maximálne a kvalitne uspokojovať požiadavky zákazníkov, t. j. zabezpečiť montáž rekonštrukciu a údržbu energetických zariadení, a to vyhradených technických zariadení tlakových a vyhradených zariadení plynových.

Neodmysliteľnou súčasťou kvalitného pracovného procesu je aj bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vo všetkých procesoch a činnostiach vykonávaných v spoločnosti.

Pri uvedomovaní si narastajúcich problémov so životným prostredím sme sa rozhodli vyhradiť aj potrebné zdroje a vynaložiť úsilie na prevenciu znečisťovania životného prostredia.

V tomto duchu sa vedenie spoločnosti rozhodlo vytvoriť integrovaný systém riadenia podľa noriem STN EN ISO 9001:2001, STN EN ISO 14001:2005 a STN OHSAS 18001:2008 a zaväzuje sa neustále zlepšovať efektívnosť tohto systému.

K dosiahnutiu tohto zámeru sa zaväzujeme na:
  • pravidelnú a profesionálnu komunikáciu so zákazníkmi
  • odborný rozvoj pracovníkov, skvalitňovanie ich práce
  • vytváranie vhodného pracovného prostredia a pracovných podmienok a prevenciu znečisťovania životného prostredia
  • pravidelné sledovanie a dodržiavanie právnych a iných požiadaviek
  • pravidelné rozvíjanie environmentálneho povedomia zamestnancov
  • uprednostňovať druhotné využitie odpadov pred ich zneškodnením a tým prispieť k šetreniu primárnych surovinových zdrojov
  • hospodárne využívanie energetických a materiálových zdrojov
  • prevenciu zranení a poškodení zdravia pracovníkov
  • identifikácia rizík, ohrození a nebezpečenstiev a prijímanie opatrení na ich zníženie a odstraňovanie

Krédom našej spoločnosti je spoľahlivosť, presnosť, kvalita včasnosť a prijateľná cena so zameraním na dlhodobú spokojnosť zákazníkov.