Energetický audit

Podľa zákona č. 476/2008 Z. z. o efektívnosti pri používaní energie (zákon o energetickej efektívnosti) je spotrebiteľ energie v priemysle a v pôdohospodárstve povinný vyhodnotiť energetickú náročnosť výroby energetickým auditom prvýkrát v lehote podľa tabuľky:

spotrebiteľ energie
celková ročná spotreba energie
(priemer za tri roky) [MWh] 
lehota hodnotenia
priemysel
od 5 500 do 20 000
nad 20 000
do 31. decembra 2011
do 31. decembra 2013
pôdohospodárstvo
od 2 500 do 10 000
nad 10 000 do
 

alebo do piatich rokov od uvedenia zariadenia do trvalej prevádzky.
Naša spoločnosť je vedená na internetovej adrese Ministerstva hospodárstva v zoznam energetických audítorov pod číslom 72.